شیعیان به چند فرقه تقسیم شده اند؟

شیعه به معنای ـ کسانی که قائل به امامت ائمه هستند ـ به فرقه های متعددی تقسیم

شده اند:

مهمترین این قرفه ها عبارت اند از:

1. زیدیه:

الف ـ ناصریه ب ـ الهادیه

2. اسماعیلیه:

الف ـ قرامطه ب ـ طیبیان ج نزاریه د دروزیه

3. اثنا عشریه:

الف ـ شیعه امامیه ب ـ شیخیه ج بهائیه د بابیه

4. نصیریه: علی اللهی ها

5. جعفریه پیروان جعفر کذاب

البته فرق شیعه خیلی گسترده تر از این است، برای اطلاعات بیشتر می توانید به ملل و نحل شهرستانی ها مذاهب الاسلامیین عبدالرحمن بدوی ملل و نحل آقای جعفر سبحانی، تاریخ المذهب الاسلامیه ابو زهره، و نشأة الفکر الفلسفی سامی النشار مراجعه فرمائید.

شهرستانی اقسام شیعه را چنین آورده:

شیعه: 1. کیسانیه که خود چهار گروه اند. 2. زیدیه که خود سه گروه اند. 3. امامیه که خود هفت گروه اند. 4. غالیه که یازده گروه اند. 5. اسماعیلیه

تعبیر شیعه امروزه ـ به نحو مطلق بر شیعه اثنا عشریه اطلاق می شود که قائلند 11 امام از نسل علی بن ابیطالب(ع) آمده اند و یازدهمین آنان که دوازدهمین امام شیعیان است غائب می باشد و روزی ظهور خواهد کرد.

/ 0 نظر / 9 بازدید