نمونه سوال درس به درس دین وزندگی 3

درس اول : بیداری   1- قیام امام حسین علیه السلام علیه ستمگران با کدامیک از نیازهای بنیادین انسان ارتباط دارد؟ 2- آیا به حکم عقل در موارد زیر می توان اعتماد کرد؟ الف- سعادت انسان در دنیا وآخرت ب- تدوین یک برنامه جامع برای زندگی 3- اگر کسی در پاسخ به سوال « چگونه باید زیست؟ » بگوید: « تنها باید از لذتهای مادی بهره مند شد » به پاسخ او چه اشکالاتی وارد است؟ 4- برای این که پاسخ به نیازهای بنیادین صحیح با شد ، باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟ 5- آیا عقل می تواند پاسخ مناسبی به نیاز های بنیادی انسان باشد؟ چرا؟ 6- آیا عقل انسان می تواند پاسخگوی مناسبی برای نیازهای بنیادی باشد؟ 7- چه راهی برای پاسخ گویی به نیازهای بنیادی انسان وجود دارد؟چرا؟ 8- این شعر یادآور کدام خصوصیت انسانی است؟ هر که او بیدارتر ، پردردتر هر که او هشیارتر ، رخ زردتر 9- چرا دستاوردهای علمی انسان نمی توانند پاسخ گوی نیازهای بنیادین انسان باشد؟ 11- چه موقع زندگی آدمی معنای انسانی خود را پیدا می کند؟(این مساله را با توجه به نیازها پاسخ دهید) 12- چرا نمی توان پاسخ به نیازها ی بنیادی را به سلیقه فردی واگذار نمود؟ 13- در چه شرایطی عقل کارایی کامل در پاسخ گویی به سوال را دارد؟ 14- چرا انسان نمی تواند از پاسخ گویی به نیاز های بنیادین فرار کند واز آن غافل بماند؟ 15- آیا هر انسانی همواره به نیازهای اساسی خود آگاهی دارد؟ چه موقع این نیازها به دغدغه جدی وسوالهای اصلی او تبدیل می شوند؟ 16- در چه صورتی زندگی انسان معنای صحیح پیدا می کند؟ 17- منظور از« درد متعالی » چیست؟ 18- چرا انسان در پاسخ گویی به نیازهای بنیادی ، ناتوان است؟ 19- پاسخ گویی به کدام نیاز اساسی ، پاسخگویی به سایر نیاز ها نیز هست؟ توضیح دهید.       درس دوم: لطف الهی   1- بر مبنای این که هدایت هر موجودی با خلقت خاص او ارتباط دارد ، تناسب میان خلقت وهدایت زنبور عسل با انسان را مقایسه کنید. 2- کدام ویژگی ها در انسان زمینه ساز نوع هدایت اوست؟ این ذمینه سازی را توضیح دهید. 3- در باره نمودار زیر توضیح دهید ومثال مناسبی برای آن ذکر کنید.   ___ هدایت خاص ___ مخلوق خاص ------------------------------- هدف خاص   4- برخی از نتایج ارزشمند تعقل در معارف دین چیست؟ این نتایج را در ارتباط با نیاز ها توضیح دهید. 5- چرا می گوییم هدایت یک اصل عام و همگانی است؟ 6- خداوند کدام هدف را به عنوان مقصد نهایی انسان اعلام کرده است؟ 7- چه تناسبی میان خلقت ، هدف و هدایت موجو دات وجود دارد؟ 8- بنا برسخن امام کاظم «علیه السلام» دو حجتی که خدا بر مردم قرار داده است چیست؟ (نمونه طرح سوال از حدیث ) 9- بنا بر سخن امام کاظم « علیه السلام» درباره حجت ظاهر و باطن رتبه ی چه کسانی در دنیا و آخرت بالاتر است؟ 10- کدامیک از گزینه های زیر درست نیست؟ بنابرسخن امام کاظم« علیه السلام» درلاره ی دو حجت ظاهر وباطن : الف – کسی که عقلش کاملتر است ، رتبه اش در دنیا و آخرت بالا تر است. ب – رسولان ، انبیا و ائمه حجتهای ظاهر هستند. ج – اگر انسان به یکی از حجتها توجه کند ، به رستگاری می رسد. 11- کدام یک از ویژ گیهای انسان سبب شده که هدایت او در قالب ارسال پیامبران انجام پذیرد؟ 12- وسیله ی فهم پیام و معرفت به پیام الهی .................. است. 13- .......................تنها پاسخ صحیح و مطمئن به نیاز انسان است. 14- معنای آیه زیر را تکمیل کنید و توضیح دهید که چگونه این آیه بیانگر هدایت ویژه ی انسان است؟ انا انزلنا علیک الکتاب ....................................................... للناس بالحق برای مردم ، به راستی و درستی فمن اهتدی فلنفسه ….................................................... ومن ضل و هر کس که گمراه شود فانما یضل علیها جز این نیست که به زیان خود گمراه می شود وما انت علیهم بوکیل و تو وکیل و مدافع آن ها نیستی.   15- چگونگی رابطه ی « عقل واختیار » و «نوع هدایت انسان » را تبیین کنید. 16- حجتهای ظاهر و باطن کدامند و چه رابطه ای با هم دارند؟ 17- در ترجمه ی آیات 42 و43 یونس دقت کنید: « کسانی از آنان فقط سخنان تو را می شنوند ( ولی گوش دل نمی سپارند) آیا تو می توانی کران را به شنیدن وادار کنی گر چه عقل را به کار نبندند؟ و از آنان کسی هست که فقط به تو می نگرد (ولی نه با چشم دل) آیا تو می توانی به کوران راه نشان دهی؟» اکنون توضیح دهید که این دو آیه درباره حجت های ظاهر وباطن چه می فرماید؟ 18- چرا پاسخ به نیازهای اساسی انسان تنها با بهره گیری از عقل میسر نیست؟ 19- منظور از « هدایت یک اصل عام است » چیست؟       درس سوم : هدایت مستمر   1 - دلایل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید .   – دلایل ختم نبوت را ذکر کنید.   – این دلایل را با هم مقایسه کنید وارتباط میان آنها را تو ضیح دهید. 2 - ویژ گیهای فطری یعنی چه؟ 3 - کدامیک از ویژگیهای زیر فطری هستند؟ 1- شعردوستی 2- عدالت طلبی 3- بی نهایت طلبی در زیبایی 4- علاقه به نویسندگی 5- گرایش به علم و آگاهی 6- ذوق مدیریت 4- وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم ) کدام یک از عوامل آمدن پیامبران جدید را از بین می برد؟ 5- با وجود این که خداوند یک دین برای هدایت انسان ها فرستاده است ، چرا اکنون ادیان مختلفی در جهان وجود دارد؟ 6- دو مورد از ویژگیهای اسلام را که سبب شده است پاسخگوی نیاز های زمان باشد ، تو ضیح دهید و برای هر کدام یک نمونه ذکر کنید. 7- اگر پیامبران ، معصوم نبودند چه مشکلاتی پیش می آ مد؟ 8- یکی از ویژ گیهایی که سبب شده اسلام پاسخ گوی نیازهای متغیر زمان با شد ، « تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر آن » است . این ویژ گی را با ذکر نمونه توضیح دهید. 9- آیا «مسیحیت» و «یهودیت» نام دو دین جداگانه است که خود حضرت موسی و حضرت عیسی (علی نبینا وآله وعلیهما السلام) بر دین خود گذاشته اند؟ دلایل خود را بیان کنید. 10- چرا خداوند فقط در دورانهای گذشته پیامبران خود را فرستاده است؟ 11- از بین رفتن تعلیمات پیامبران پیشین یکی از دلایل آمدن پیامبربعدی است. این دلیل را بررسی کنید و توضیح دهید که کدام ویژگی اسلام در مقابل این دلیل قرار دارد؟ 12- اسلام چه ویژگی هایی دارد که مانع از محدود شدن آن به زمان خاص می گردد ؟ 13 - الف : معنای آیه شریفه ی زیر را تکمیل کنید. ان الدین عندالله الاسلام .................................................................. و ماختلف الذین اوتواالکتاب وکسانی که به آنان کتاب داده شد اختلاف نکردند الا من بعد ما جاءهم العلم مگر بعد از آنکه به حقیقت آگاه شدند بغیا بینهم ( اختلافی) از روی ستم و تجاوز ومن یکفر بایات الله .................................................................... فان الله سریع الحساب .................................................................... ب : این آیه ، زمینه ی پیدایش تعدد و اختلاف در ادیان را چه می داند؟ 12- عوامل وجود ادیان مختلف در جهان چیست؟       درس چهارم : معجزه ای از نوع کتاب    1- یکی از نشانه های محتوایی معجزه بودن قرآن کریم انسجام و وحدت درونی در عین نزول تدریجی است. توضیح دهید که این امر چگونه بر معجزه بودن قرآن کریم اشاره دارد؟ 2- قرآن کریم را با دیگر کتاب های آسمانی مقایسه کنید: الف ) شباهت ها ب ) تفاوت ها 3- قرآن کریم را با آثار دانشمندان مقایسه کنید:  (الف ) از لحاظ لفظی و ظاهری ( سه مورد ب ) از نظر معنوی و محتوایی 4- آیا میان ختم نبوت و نوع معجزه ی پیامبر اکرم (ص) رابطه ای وجود دارد؟ توضیح دهید  5- چرا پیامبران به داشتن معجزه نیازمندند؟ 6- تحدی قرآن کریم را توضیح دهید. 7- معنای آیه ی شریفه ی زیر را تکمیل کنید، سپس توضیح دهید که این آیه بیانگر کدام یک از ویژگی های قرآن کریم است؟ افلا یتدبرون القرآن ............................................................................ و لو کان من عند غیر الله اگر از نزد غیر خدا می بود لوجدوا فیه اختلافاّ کثیراّ در آن ناسازگاری بسیار می یافتند (نساء 82 ) 8- اگر معجزه ی پیامبر اکرم (ص) به گونه ای بود که فقط اختصاص به زمان خودش داشت، چه مشکلی پیش می آمد؟ 9- اولین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم (ص) پنج آیه ی اول سوره ی علق بود که معنای آن چنین است: بخوان به نام پروردگارت که آفرید* آدمی را از خون بسته آفرید* بخوان و پروردگار تو بزرگوارترین است* آن که با قلم بیاموخت* آدمی را آن چه نمی دانست آموخت* توضیح دهید: الف) در این آیات خداوند بر چه موضوعی تاکید کرده است؟ ب ) چگونه می توان این آیات را تاییدی بر الهی بودن قرآن دانست؟  10- رابطه ی امی بودن پیامبر اکرم(ص) را با اعجاز قرآن کریم توضیح دهید. 11- آیا استفاده از قرآن کریم از عناصر فرهنگ زمانه به معنای تاثیر پذیری از آن هاست؟ توضیح دهید.         درس پنجم : گستره رسالت پیامبر   1- با یک استدلال ثابت کنید که چرا ولایت و رهبری جامعه ( ولایت ظاهری ) از پایه های دین اسلام است. 2- این سخن امام علی علیه السلام که فرمودند: « رسول خدا بابی از علم بر روی من گشود که از آن هزار باب دیگر گشوده می شد» ، بیانگر کدام قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) است؟ چگونه؟  3- بنا بر سخن امام باقر علیه السلام که برای اسلام پنج پایه شمرده اند ، کدام پایه را مهمتر برشمرده اند؟ 4- این جمله ی امام خمینی (ره) که می فرماید: «مجموعه ی قانون برا ی اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه ی اصلاح بشر شود، به قوه ی اجرائیه و مجری احتیاج دارد» ، چگونه ضرورت حکومت اسلامی را ثابت می کند؟ 5- مطابق با کدام ولایت ، وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی و معنوی انسان هاست؟ 6- به ترجمه ی آیات زیر دقت کنید و توضیح دهید که این آیات بر کدام یک از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلالت دارد؟     ترجمه ی آیات قلمرو رسالت   بدینگونه تو را در میان امتی که پیش از ایشان مردمان دیگری بودند، فرستادیم تا آن چه را به تو وحی کردیم بر آنان بخوانی................... ( رعد / 13)

/ 1 نظر / 207 بازدید
ایدامحافل

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییی